Installation von Exklusivzäunen Teil II

Instrukcję możesz pobrać na swój komputer. Wystarczy, że klikniesz -> TUTAJ

Montaż płotów typu Exclusive jest na tyle prosty, że można go wykonać samodzielnie bez pomocy fachowców. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wskazówki na temat instalacji tego typu ogrodzeń.

Do prawidłowej instalacji ogrodzenia potrzebne będą następujące narzędzia:

– szpadel

narzedzia
– piłka ręczna ( brzeszczot )

– wkrętarka

– wkrętak

– poziomnica z pionem

– poziomiczka zawieszana na sznurku

– młotek gumowy

– sznurek

– miara 5 m

I. Przygotowanie terenu:

przygotowanie-terenu– usuąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia

– w miarę potrzeby wykonać podmurówkę

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

 

II. Wytyczanie:

– Oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np.betonu)

– Jeżeli ogrodzenie musi by załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długoci 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą by oddalone od siebie o 100cm)

– Wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnocią modułu ogrodzenia (jeśli to nie jest możliwe sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

– Sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia.

– Wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia.

montaz2montaz3wytyczanie-terenu3
 

III. Montaż słupków wkopywanych w grunt z użyciem betonu:

– Wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależnoci od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm.

montaz5             montaz6              montaz7

IV. Stabilizacja słupków:

– ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań

– po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej gruboci), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii,

– Ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka), a następnie wypełni wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo umieszczenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka.

montaz8montaz9montaz10montaz11

 

 

 

 

V. Montaż słupków z użyciem tulei ziemnej (trzpienia):

– Postępować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym uprzednio do montażu miejscu należy ręcznie wbić w grunt tulej ziemną (trzpień).
– Tak przygotowaną tulej, pozycjonujemy z użyciem poziomnicy.

montaz-trzpienia1     montaz-trzpienia2 

– Następnie, wbijamy tulej w grunt z użyciem młotka. (do pomocy można wykorzystać drugą osobę, która zapobiegnie ewentualnemu przekrzywieniu tulei. )
– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w tulei ziemnej

montaz-trzpienia3    montaz-trzpienia4

montaz-trzpienia5
montaz-trzpienia6
– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystającą ponad grunt część tulei zgodnie z rozstawem otworów i za pomoc blacho wkrętów przymocować słupek do tulei.

 

Rys.18  przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i tulei ziemnej.

 

 

VI. Montaż słupków z użyciem kotwy mocującej:

– Postpować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym do montażu miejscu, należy przyłożyć kotwę i odznaczy na podłożu miejsca wiercenia otworów.
– W oznaczonych poprzednio miejscach wywiercić za pomocż wiertarki udarowej otwory pod kołki rozporowe.
– W przygotowanych otworach umiecić kołki rozporowe.
– Przyłożyć kotwę i za pomocą śrub przykręcić kotwę do podłoża.

montaz-kotwy1      montaz-kotwy2        montaz-kotwy3

– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w kotwie
mocującej
– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystająca ponad grunt część kotwy zgodnie z rozstawem otworów i za pomoc blacho wkrętów przymocować słupek do kotwy

 

montaz-kotwy4         montaz-kotwy5        montaz-kotwy6

VII. Rozmierzanie wysokości słupków w przypadku spadków terenu:

UWAGA: W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o zwrócenie się z pytaniami do sprzedawcy, który doradzi Państwu najlepsze rozwiązanie powstałego problemu.

1) spadek jednostajny

– przy małej różnicy poziomów (do 15 cm) można wykonać ogrodzenie w poziomie lub ustalić tylko jeden uskok w połowie długości (wielkość uskoku jest równa połowie różnicy poziomów – A )


spadek-terenu1    spadek-terenu2
– przy różnicy poziomów powyżej 15 cm uskoki należy rozmieścić równomiernie na każdym słupku; jeżeli uskoki te są mniejsze od 4 cm zaleca się wykonać uskok co kilka słupków (tak aby jego wielkość mieściła się w granicach 3 do 15 cm)

 


spadek-terenu3     spadek-terenu4
2) spadek niejednostajny:

– przed przystąpieniem do wykonania ogrodzenia należy, w miarę możliwości, zniwelować większe nierówności terenu, tak aby spadki były łagodne

– uskoki górnego poziomu słupków należy rozmieścić tak, aby segment ogrodzenia zamocowany na wyższym słupku blisko gruntu nie wystawał poza górną krawędź słupka niższego (w przypadku dużych uskoków należy zamówić słupki o większej długości)

spadek-terenu5

3) lokalne nierówności terenu

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia zaleca się zniwelowanie lokalnych nierównoci terenu

VIII. Montaż sekcji ogrodzenia:

montaz-sekcjimontaz-sekcji1Mocowanie uchwytów sekcji ogrodzenia

– mocowanie uchwytów sekcji ogrodzenia należy rozpocząć od słupka położonego wyżej (w przypadku terenu ze spadkiem)

– dolny uchwyt ( B ) należy zamocować na wysokości zapewniającej minimalny prześwit między sekcją ogrodzenia, a podłożem

– uchwyt należy przykręcić blacho wkrętami do słupka po uprzednim rozmierzeniu jego położenia

– czynność powtórzyć z łącznikiem górnym ( C ), w odległości ( A ) zgodnej z wymiarami przyjętymi uprzednio w trakcie montażu sekcji.

– umiecić sekcję ogrodzenia w uchwytach na jednym słupku, ustawić sekcję w poziomie, zaznaczyć położenie uchwytów drugiego słupka; sprawdzić, czy sekcja nie wystaje ponad krawędź słupka

– odstawić na bok sekcje i zamocować łączniki do drugiego słupka

– umieścić sekcję w uchwytach, skontrolować poziom sekcji i przymocować wkrętami

montaz-sekcji2montaz-sekcji3Mocowanie sekcji pod kątem ostrym do ścianki słupka jeżeli odchylenie sekcji nie przekracza 5o od kąta prostego lub linii ogrodzenia można ją zamocować przy użyciu łącznika systemowego jeżeli
odchylenie sekcji jest większe niż 5o mocowanie sekcji do słupków należy wykonać za pośrednictwem kątowników metalowych; w takiej sytuacji odległość między słupkami należy zmniejszyć, a poprzeczki sekcji należy dociąć pododpowiednim kątem

 

 

IX. Wykończenie:

montaz16montaz17– ostatnią czynnością jest zamocowanie czapek słupków; po nałożeniu kleju (na obwodzie wewnątrz czapeczki) należy ją nasunąć do ustalonego poziomu – w przypadku niewielkich nierówności górnych krawędzi słupków poziom słupków ogrodzenia można wyrównać głębokością nasunięcia czapeczek

– po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów usunąć delikatną wilgotną szmatką przy użyciu detergentów; w przypadku mocniejszych zabrudzeń (np. oleje smary lub farba ) należy przetrzeć powierzchnię rozpuszczalnikiem

 

 

X.Konserwacja

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką z detergentem

Zostaw komentarz