Stan na lipiec 2018

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych
i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skorzystać z usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.

Dane pobierane automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych lub też dane podawane przez Państwa
w przypadku korzystania z naszych usług przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

1. Dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.

Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu zasadniczego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych (RODO) jest:

Akte Sp. z o.o.

ul. Morasko 17

 61-680 Poznań 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych reprezentującym jednostkę jest:

Waldemar Konieczka

[email protected]  

2. Pobieranie ogólnych informacji dostępowych.

W przypadku każdorazowego otwarcia naszej strony internetowej automatycznie zbierane są informacje serwerowe Server Log File, które przekazuje nam Państwa przeglądarka internetowa. Są to:

adres IP (adres protokołu internetowego) komputera uzyskującego dostęp;
strona internetowa, za pośrednictwem której Państwo nas odwiedzacie (adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany za pomocą odnośnika)
strona WWW, którą Państwo odwiedzacie
data oraz czas trwania odwiedzin
typ przeglądarki oraz jej ustawienia
system operacyjny.
Zwracamy uwagę, że dane te nie mogą być przyporządkowane do określonej osoby. Używamy technicznych danych dostępowych wyłącznie do następujących celów:

zwiększania atrakcyjności i możliwości posługiwania się naszą stroną WWW
odpowiednio szybkiego rozpoznania problemów technicznych na naszej stronie internetowej
do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej
oraz celem udostępnienia organom ścigania karnego – w przypadku cyberataku – informacji niezbędnych do ścigania karnego.
Niniejsze dane przechowywane są jako techniczne środki ostrożności maksymalnie przez 7 dni w celu ochrony systemów przetwarzających dane przed niedozwolonym dostępem.

3. Pobieranie i przekazywanie danych osobowych.

Używamy Państwa danych osobowych jedynie do celów wskazanych na niniejszej stronie informacyjnej. Na naszej stronie internetowej istnieją następujące maski służące do podawania pobieranych danych osobowych:

3.1 Pola kontaktowe na naszej stronie internetowej:

Nawiązywanie kontaktu drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy
Na naszej stronie WWW oferujemy Państwu możliwość kontaktowania się z nami drogą mailową i/lub poprzez formularz kontaktowy. Jeśli skontaktujecie się Państwo z nami drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, dane osobowe przekazywane przez Państwa będą automatycznie zapisywane. Takie dobrowolnie przekazywane nam przez Państwa dane osobowe zapisywane są do celów opracowania Państwa zapytania lub nawiązania kontaktu z daną osobą. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

4. Usuwanie, blokowanie oraz czas trwania przechowywania danych osobowych.

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko w okresie, który jest konieczny do osiągnięcia danego celu przechowywania lub jak to przewidują różne terminy przechowywania przewidziane przez ustawodawcę. Po ustaniu celu przechowywania lub po upływie terminu przechowywania przewidzianego przez ustawodawcę, dane osobowe są – rutynowo oraz zgodnie z przepisami – blokowane do dalszego przetwarzania lub też są usuwane.

5. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się do nas zwrócić, w każdej chwili pisemnie. Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

5.1 Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku
z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

5.2 Prawo do korekty (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowej korekty danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do korekty, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do naszego Inspektora Danych Osobowych celem naniesienia niezbędnej korekty.

5.3 Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

5.4 Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez jednostkę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

5.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, które udostępniono naszej firmie w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

5.6 Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz ogólnohandlowego przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

5.7 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

5.8 Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

6. Podstawa prawna przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa leży w realizacji naszej działalności handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim.

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępnienia danych osobowych oraz możliwe skutki nieudostępnienia danych.

Wskazujemy niniejszym, że udostępnianie danych osobowych jest w określonych przypadkach nakazane ustawowo
(np. przepisy podatkowe) lub też może wynikać z regulacji umownych (np. dane dot. strony umowy/ dane strony umowy). Na przykład do zawarcia umowy może być konieczne udostępnienie przez daną osobę/ stronę umowy swoich danych osobowych, byśmy mogli w ogóle opracować jej sprawę. Zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych występuje przede wszystkim w przypadku zawierania umów. Jeśli w tej sytuacji dane osobowe nie zostaną udostępnione, umowa
z daną osobą nie może być zawarta. Przed udostępnieniem danych osobowych przez daną osobę może się ona zwrócić do naszego Inspektora Danych Osobowych (IOD) lub do Administratora Danych. IOD lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych poucza osobę, której przetwarzanie danych dotyczy, że udostępnienie danych osobowych jest nakazane ustawowo lub umownie lub też jest to konieczne do zawarcia umowy oraz czy ze sprawy danej osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, wynika zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych względnie jakie skutki wywiera nieudostępnienie żądanych danych dla danej osoby, której przetwarzanie danych dotyczy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.

Jako przedsiębiorstwo świadome odpowiedzialności w ramach oferowanych przez nas usług oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.