Zasady montażu ogrodzeń parawanowych

Montaż ogrodzeń pełnych z systemu Exclusive nie powinien sprawić trudności. Można go wykonać samodzielnie bez pomocy fachowców. Poniżej zamieszczamy szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji tego typu ogrodzeń.

 

W skład zestawu narzędzi wchodzą:

narzdzia1

– szpadel,

– piłka ręczna ( brzeszczot ),

– wkrętarka,

– wkrętak,

– poziomnica z pionem,

– poziomiczka zawieszana na sznurku,

– młotek gumowy,

– sznurek,

– miara,

I. Przygotowanie terenu:

przygotowanie-terenu– usunąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia (Rys. 2)

– w miarę potrzeby wykonać podmurówkę

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

II. Wytyczanie:

– Oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np.betonu) – Rys. 3;

– Jeżeli ogrodzenie musi być załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długości 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą być oddalone od siebie o 100cm)

– Wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnością modułu ogrodzenia (jeśli to nie jest możliwe sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

– Sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia. (Rys. 4)

– Wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia. Rys.5

wytyczanie-terenu1 wytyczanie-terenu2 wytyczanie-terenu3

III. Montaż słupków wkopywanych w grunt z użyciem betonu:

– Wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależności od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) (Rys.6 i 7). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm (Rys. 8).

 

montaz5 montaz6 montaz7
 

 

IV. Stabilizacja słupków:

– ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań

– po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej grubości), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii, (Rys 9)

– Ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka) – Rys 10, a następnie wypełni wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo umieszczenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka. ( Rys.11,12  )

montaz8montaz9 montaz10 montaz11

V. Montaż słupków z użyciem tulei ziemnej (trzpienia):

– Postępować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym uprzednio do montażu miejscu należy ręcznie wbić w grunt tulei ziemną (trzpień). Rys. 13
– Tak przygotowaną tulei, pozycjonujemy z użyciem poziomnicy. Rys. 14

montaz-trzpienia1 montaz-trzpienia2
– Następnie, wbijamy tulei w grunt z użyciem młotka. (do pomocy można wykorzystać drugą osobę, która zapobiegnie ewentualnemu przekrzywieniu tulei. – Rys. 15 )
– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w tulei ziemnej zgodnie z Rys. 16

montaz-trzpienia3 montaz-trzpienia4
montaz-trzpienia5

montaz-trzpienia6– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystającą ponad grunt część tulei zgodnie z rozstawem otworów i za pomocą blacho wkrętów przymocować słupek do tulei. Rys 17

Rys.18 przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i tulei ziemnej.

 

 

 

VI. Montaż słupków z użyciem kotwy mocującej:

– Postępować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym do montażu miejscu, należy przyłożyć kotwę i odznaczyć na podłożu miejsca wiercenia otworów.
– W oznaczonych poprzednio miejscach wywiercić za pomocą wiertarki udarowej otwory pod kołki rozporowe. Rys. 20
– W przygotowanych otworach umieścić kołki rozporowe.
– Przyłożyć kotwę i za pomocą śrub przykręcić kotwę do podłoża. Rys.21

montaz-kotwy1 montaz-kotwy2 montaz-kotwy3

– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w kotwie
mocującej zgodnie z rysunkiem Rys.22
– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystająca ponad grunt część kotwy zgodnie z rozstawem otworów i za pomocą blacho wkrętów przymocować słupek do kotwy Rys 23
– Rys. 24 przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i kotwy.

montaz-kotwy4 montaz-kotwy5 montaz-kotwy6

VII. Rozmierzanie wysokości słupków w przypadku spadków terenu:

UWAGA: W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o zwrócenie się z pytaniami do sprzedawcy, który doradzi Państwu najlepsze rozwiązanie powstałego problemu.

1) spadek jednostajny

– przy małej różnicy poziomów (do 15 cm) można wykonać ogrodzenie w poziomie lub ustalić tylko jeden uskok w połowie długości (wielkość uskoku jest równa połowie różnicy poziomów – A ) Rys. 25 i 26

 zdj-ogr1 zdj-ogr2
– przy różnicy poziomów powyżej 15 cm uskoki należy rozmieścić równomiernie na każdym słupku; jeżeli uskoki te są mniejsze od 4 cm zaleca się wykonać uskok co kilka słupków (tak aby jego wielkość mieściła się w granicach 3 do 15 cm) – Rys. 27 i 28

zdj-ogr4 zdj-ogr5
 

2) spadek niejednostajny:

– przed przystąpieniem do wykonania ogrodzenia należy, w miarę możliwości, zniwelować większe nierówności terenu, tak aby spadki były łagodne

– uskoki górnego poziomu słupków należy rozmieścić tak, aby segment ogrodzenia zamocowany na wyższym słupku blisko gruntu nie wystawał poza górną krawędź słupka niższego (w przypadku dużych uskoków należy zamówić słupki o większej długości) Rys.29

zdj-ogr5

3) lokalne nierówności terenu

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia zaleca się zniwelowanie lokalnych nierówności terenu

VIII. Instrukcja montażu ogrodzenia typu parawanowo- ażurowego.

1) każdy karton zawiera-Rys. 30:

zdj1

– 12 paneli ( A )
– 3 poprzeczki mocujące ( C )
– 7 ceowników ( B, B1, B2 )
– 6 łączników ( D, D1, D2 )
– kratka ( E )
– wkręty montażowe

– klej

zdj2

2) montaż paneli:

Panele układamy zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 31.

 

 

zdj-uwagaazurow3) Poprzeczka mocująca dolna:

Do poprzeczki mocującej ( C ), przykręcamy ceownik B1 używając wkrętów montażowych w odległości co 20 cm. – Rys. 32.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę aby ceownik B1 był wysunięty poza krawędź listwy mocującej C o odległość W równą grubości ścianki łącznika D/D1 –  Rys. 32a

 

zdj-montaz-pop-dolzdj-montaz-pop-dol24) montaż poprzeczki dolnej do słupka:

Zgodnie z osią symetrii słupka i w odległości 5 cm od podłoża mocujemy dolny łącznik sekcji (D ) ze słupkiem. Postępujemy podobnie w przypadku słupka drugiego, zachowując odpowiednie odległości oraz poziom – Rys. 33.
Następnie umieszczamy w łącznikach ( D ) wcześniej przygotowaną poprzeczkę dolną. Rys. 34

 

 

zdj7
zdj8

5) montaż ceowników do słupków:

Z zachowaniem osi symetrii i prostopadle do zamocowanej uprzednio poprzeczki mocującej przykręcamy do słupka za pomocą 6 wkrętów montażowych ceownik oznaczony jako ( B ). Zalecana odległość pomiędzy wkrętami wynosi 20 cm – Rys. 35

6) montaż paneli w przygotowanym stelażu:

 Przygotowane uprzednio panele, podpunkt 2, umieszczamy w zamocowanym na słupkach stelażu. Rys 36.

 

7) montaż łączników sekcji:

Na panele nasuwamy od góry ceownik B1 zgodnie z rysunkiem 36
Za pomocą wkrętów montażowych montujemy środkowy łącznik sekcji (D) ze słupkiem bezpośrednio nad górną krawędzią ceownika ( B1 ). Zachować należy oś symetrii zamontowanych wcześniej elementów. Rys.38
Czynność powtarzamy także dla drugiego słupka z zachowaniem poziomu ( sprawdzamy poziomnicą ).
Następnie w tak przygotowanych łącznikach umieszczamy listwę mocująca C wraz z ceownikiem D1 zgodnie z rysunkiem 39
Uwaga: W celu wzmocnienia konstrukcji można zastosować klej do połączenia ceownika B1 ( montowanego w podpunkcie 6 ) z listwą wzmacniającą C
zdj9zdj10zdj11
zdj12

8) montaż górnych ceowników do słupka:

 
Z zachowaniem dotychczasowej osi symetrii i prostopadle do zamocowanych poprzednio elementów, przykręcamy do słupka za pomocą wkrętów montażowych ceownik oznaczony jako B2. Zalecana odległość pomiędzy wkrętami wynosi około 20 cm.
Powyższą czynność powtarzamy także drugiego słupka.Rys. 40

 

 9) montaż kratki:
W przygotowane poprzednio z użyciem ceowników prowadnice wkładamy kratkę jak na rysunku 41.
Następnie na górną krawędź kratki nakładamy ceownik B1. Rys. 42
 
zdj11zdj13
zdj140

 

10) montaż górnych łączników oraz górnej poprzeczki wzmacniającej:

Po zainstalowaniu kratki i ceownika , za pomocą wkrętów montażowych montujemy górny łącznik sekcji ( D 2 ) ze słupkiem bezpośrednio nad ceownikiem ( B 1 ) montowanym w podpunkcie 9. – Rys. 43.
Kolejnym krokiem jest montaż górnej poprzeczki wzmacniającej ( C ) do słupków za pomocą przygotowanych poprzednio łączników. Rys 43

Uwaga: W celu wzmocnienia konstrukcji można zastosować klej do połączenia ceownika B1 ( montowanego w podpunkcie 9 ) z listwą wzmacniającą C

 

zdj15

11) montaż górnej poprzeczki mocującej oraz czapeczek ozdobnych:

W przypadku użycia słupków produkowanych przez Royal Europa, za pomocą kleju mocujemy czapeczki ozdobne – Rys. 44

IX. Konserwacja

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką.

2 komentarze

 • Cześć!
  Mam interes w zakupie ogrodu ogrodowego pcv tak samo duży jak na zdjęciu.
  Mam zamiar kupić jeden 100 m, ale chcę wiedzieć, ile to kosztuje transport do Szwecji. Nie wiem, czy jestem w porządku.

  MVH
  Kushtrim Qorri
  tel.0046735796794

Zostaw komentarz