Ogrodzenie powinno być wyznaczone w granicy działki jednakże czasem zdarza się któryś z sąsiadów zawłaszcza sobie nie swój teren. Aby uniknąć tego typu problemów najlepiej jest postawić ogrodzenie po wewnętrznej stronie własnej posesji, wówczas sąsiad nie będzie miał żadnych podstaw do roszczeń w kwestii ogrodzenia. Co jednak zrobić jeśli już powstanie spór o granice działki?

Sąsiedzkie spory o ogrodzenie

Sąsiedzki spór o granice działki musi być rozwiązany z pomocą właściwego urzędu gminy gdzie należy złożyć wniosek o przeprowadzenia administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego. Postępowanie takie polega na ustaleniu granic przez geodetę. Jeśli geodecie nie uda się ustalić przebiegu granic lub jeśli strony sporu odwołają się od jego decyzji sprawa trafia do sądu. W takiej sytuacji sąd orzeknie o rozgraniczeniu na podstawie art. 153 Kodeksu cywilnego, opierając swoją decyzję na stanie prawnym wynikającym z dokumentów, a jeśli nie da się tego stanu ustalić – na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania, a jeśli i to okaże się niemożliwe i strony nie zawrą ugody – sąd rozstrzygnie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Warto pamiętać, że długotrwałe niezgodne ze stanem prawnym posiadanie przygranicznych gruntów może doprowadzić do ich zasiedzenia przez osobę niebędącą właścicielem (gdy posiada je nieprzerwanie przez 20 lat w dobrej wierze lub 30 lat w złej wierze).

Uwaga! Samowolne niszczenie, uszkadzanie lub przesuwanie znaków granicznych jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Właściciele gruntów sąsiadujących powinni wspólnie dbać o te znaki i ponosić po połowie koszty ich utrzymania.

Jak widać proces właściwego rozgraniczenia posesji może być długotrwały i skomplikowany dlatego warto zadbać o dobre relacje z sąsiadami a ogrodzenie postawić albo idealnie w granicy działki albo po swojej stronie.

Zostaw komentarz