Kategorie Montaż

Nasze altany ogrodowe z systemu Exclusive można złożyć samodzielnie. Nie potrzeba w tym celu zatrudniać ekipy monterskiej. Poniżej prezentujemy jak wykonać montaż pawilonu ogrodowego kwadratowego krok po kroku

Instrukcję można także pobrać w formacie pdf

1.Montaż tulei ziemnej

Wyznaczanie

Zaznaczyć należy punkty krańcowe AB=2873mm, AD=2873mm w których zainstalowane zostaną tuleje ziemne pod montaż słupków pawilonu.
Należy skontrolować przed montażem tulei ziemnej czy oznaczone na terenie wymiary zgadzają się z wymiarami pawilonu.

zdj2

Montaż tulei ziemnej

W przygotowanym wcześniej do montażu miejscu ( punkt A ) należy ręcznie powbijać w grunt tuleję ziemną., a następnie za pomocą młotka i kołka drewnianego osadzamy tuleję do poziomu gruntu.

zdj3Wyrównywanie

Następnie założoną tuleje poziomujemy przy użyciu poziomicy, poprawiając ewentualną rozbieżnośc w poziomie.

Zakładamy następne tuleje w punktach B, C, D zgodnie, postępując tak jak w przypadku tuleji

 

2.Montaż boków

Po założeniu tulei należy nałożyć na nie słupki [1]. Dodatkowo należy pospajać tuleje z słupkami [1] wkrętami 3,9×19 i nakryć rozetkami. Później przez poprzeczki [3] i [4] (po dwa komplety) należy przełożyć po dwie poprzeczki [2]. Tak pospajane poprzeczki należy wsunąć w wcześniej zamontowane słupki. Ostatnią czynnością jest montaż kratek za pomocą wkrętów 3,9×35 i rozetek ozdobnych.

zdj4

3.Montaż krokwi.

Po złożeniu krokwi w środkowy słupek należy je z blokować profilem 22 x 38 a, następnie po założeniu na boki należy poskręcać za pomocą śruby fi. 8 i podstawić pod sam środek pawilonu kawałek deski na czas montażu dachu.

zdj5

4.Montaż dachu I

Po zbudowaniu krokwi należy przejść do montowania 1-go rzędu panela (wkręty 3,9×35).zdj6

Po założeniu 1-go rzędu panela (wkręty 3,9×35) należy kontynuować montowanie paneli po obwodzie dachu.

zdj7

5.Montaż dachu II

Podczas montażu2-go rzędu panela należy złączyć go z poprzeczką [2] za pomocą łącznika środkowego, po czym należy rozpocząć montaż następnych rzędów paneli.

zdj8

6.Wykończenie

Po założeniu paneli należy przejść do zakładania listew maskujących na łączeniu paneli dachowych wkrętami 3,9×49 z rozetkami ozdobnymi, następnie montujemy czapkę, i na koniec dookoła dachu nakładamy profil U po dokładnym przycięciu kąta na łączeniach zgodnie z numeracją A-A, B-B, C-C, D-D.

Ostatnią czynnością jest przykrycie od spodu słupka 127×127 z czapką zwykła i zaślepienie krokwi zaślepkami.

zdj9

14 września, 2015
Czytaj dalej

Montaż ogrodzeń pełnych z systemu Exclusive nie powinien sprawić trudności. Można go wykonać samodzielnie bez pomocy fachowców. Poniżej zamieszczamy szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji tego typu ogrodzeń.

 

W skład zestawu narzędzi wchodzą:

narzdzia1

– szpadel,

– piłka ręczna ( brzeszczot ),

– wkrętarka,

– wkrętak,

– poziomnica z pionem,

– poziomiczka zawieszana na sznurku,

– młotek gumowy,

– sznurek,

– miara,

I. Przygotowanie terenu:

przygotowanie-terenu– usunąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia (Rys. 2)

– w miarę potrzeby wykonać podmurówkę

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

II. Wytyczanie:

– Oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np.betonu) – Rys. 3;

– Jeżeli ogrodzenie musi być załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długości 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą być oddalone od siebie o 100cm)

– Wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnością modułu ogrodzenia (jeśli to nie jest możliwe sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

– Sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia. (Rys. 4)

– Wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia. Rys.5

wytyczanie-terenu1 wytyczanie-terenu2 wytyczanie-terenu3

III. Montaż słupków wkopywanych w grunt z użyciem betonu:

– Wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależności od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) (Rys.6 i 7). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm (Rys. 8).

 

montaz5 montaz6 montaz7
 

 

IV. Stabilizacja słupków:

– ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań

– po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej grubości), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii, (Rys 9)

– Ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka) – Rys 10, a następnie wypełni wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo umieszczenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka. ( Rys.11,12  )

montaz8montaz9 montaz10 montaz11

V. Montaż słupków z użyciem tulei ziemnej (trzpienia):

– Postępować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym uprzednio do montażu miejscu należy ręcznie wbić w grunt tulei ziemną (trzpień). Rys. 13
– Tak przygotowaną tulei, pozycjonujemy z użyciem poziomnicy. Rys. 14

montaz-trzpienia1 montaz-trzpienia2
– Następnie, wbijamy tulei w grunt z użyciem młotka. (do pomocy można wykorzystać drugą osobę, która zapobiegnie ewentualnemu przekrzywieniu tulei. – Rys. 15 )
– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w tulei ziemnej zgodnie z Rys. 16

montaz-trzpienia3 montaz-trzpienia4
montaz-trzpienia5

montaz-trzpienia6– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystającą ponad grunt część tulei zgodnie z rozstawem otworów i za pomocą blacho wkrętów przymocować słupek do tulei. Rys 17

Rys.18 przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i tulei ziemnej.

 

 

 

VI. Montaż słupków z użyciem kotwy mocującej:

– Postępować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym do montażu miejscu, należy przyłożyć kotwę i odznaczyć na podłożu miejsca wiercenia otworów.
– W oznaczonych poprzednio miejscach wywiercić za pomocą wiertarki udarowej otwory pod kołki rozporowe. Rys. 20
– W przygotowanych otworach umieścić kołki rozporowe.
– Przyłożyć kotwę i za pomocą śrub przykręcić kotwę do podłoża. Rys.21

montaz-kotwy1 montaz-kotwy2 montaz-kotwy3

– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w kotwie
mocującej zgodnie z rysunkiem Rys.22
– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystająca ponad grunt część kotwy zgodnie z rozstawem otworów i za pomocą blacho wkrętów przymocować słupek do kotwy Rys 23
– Rys. 24 przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i kotwy.

montaz-kotwy4 montaz-kotwy5 montaz-kotwy6

VII. Rozmierzanie wysokości słupków w przypadku spadków terenu:

UWAGA: W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o zwrócenie się z pytaniami do sprzedawcy, który doradzi Państwu najlepsze rozwiązanie powstałego problemu.

1) spadek jednostajny

– przy małej różnicy poziomów (do 15 cm) można wykonać ogrodzenie w poziomie lub ustalić tylko jeden uskok w połowie długości (wielkość uskoku jest równa połowie różnicy poziomów – A ) Rys. 25 i 26

 zdj-ogr1 zdj-ogr2
– przy różnicy poziomów powyżej 15 cm uskoki należy rozmieścić równomiernie na każdym słupku; jeżeli uskoki te są mniejsze od 4 cm zaleca się wykonać uskok co kilka słupków (tak aby jego wielkość mieściła się w granicach 3 do 15 cm) – Rys. 27 i 28

zdj-ogr4 zdj-ogr5
 

2) spadek niejednostajny:

– przed przystąpieniem do wykonania ogrodzenia należy, w miarę możliwości, zniwelować większe nierówności terenu, tak aby spadki były łagodne

– uskoki górnego poziomu słupków należy rozmieścić tak, aby segment ogrodzenia zamocowany na wyższym słupku blisko gruntu nie wystawał poza górną krawędź słupka niższego (w przypadku dużych uskoków należy zamówić słupki o większej długości) Rys.29

zdj-ogr5

3) lokalne nierówności terenu

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia zaleca się zniwelowanie lokalnych nierówności terenu

VIII. Instrukcja montażu ogrodzenia typu parawanowo- ażurowego.

1) każdy karton zawiera-Rys. 30:

zdj1

– 12 paneli ( A )
– 3 poprzeczki mocujące ( C )
– 7 ceowników ( B, B1, B2 )
– 6 łączników ( D, D1, D2 )
– kratka ( E )
– wkręty montażowe

– klej

zdj2

2) montaż paneli:

Panele układamy zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 31.

 

 

zdj-uwagaazurow3) Poprzeczka mocująca dolna:

Do poprzeczki mocującej ( C ), przykręcamy ceownik B1 używając wkrętów montażowych w odległości co 20 cm. – Rys. 32.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę aby ceownik B1 był wysunięty poza krawędź listwy mocującej C o odległość W równą grubości ścianki łącznika D/D1 –  Rys. 32a

 

zdj-montaz-pop-dolzdj-montaz-pop-dol24) montaż poprzeczki dolnej do słupka:

Zgodnie z osią symetrii słupka i w odległości 5 cm od podłoża mocujemy dolny łącznik sekcji (D ) ze słupkiem. Postępujemy podobnie w przypadku słupka drugiego, zachowując odpowiednie odległości oraz poziom – Rys. 33.
Następnie umieszczamy w łącznikach ( D ) wcześniej przygotowaną poprzeczkę dolną. Rys. 34

 

 

zdj7
zdj8

5) montaż ceowników do słupków:

Z zachowaniem osi symetrii i prostopadle do zamocowanej uprzednio poprzeczki mocującej przykręcamy do słupka za pomocą 6 wkrętów montażowych ceownik oznaczony jako ( B ). Zalecana odległość pomiędzy wkrętami wynosi 20 cm – Rys. 35

6) montaż paneli w przygotowanym stelażu:

 Przygotowane uprzednio panele, podpunkt 2, umieszczamy w zamocowanym na słupkach stelażu. Rys 36.

 

7) montaż łączników sekcji:

Na panele nasuwamy od góry ceownik B1 zgodnie z rysunkiem 36
Za pomocą wkrętów montażowych montujemy środkowy łącznik sekcji (D) ze słupkiem bezpośrednio nad górną krawędzią ceownika ( B1 ). Zachować należy oś symetrii zamontowanych wcześniej elementów. Rys.38
Czynność powtarzamy także dla drugiego słupka z zachowaniem poziomu ( sprawdzamy poziomnicą ).
Następnie w tak przygotowanych łącznikach umieszczamy listwę mocująca C wraz z ceownikiem D1 zgodnie z rysunkiem 39
Uwaga: W celu wzmocnienia konstrukcji można zastosować klej do połączenia ceownika B1 ( montowanego w podpunkcie 6 ) z listwą wzmacniającą C
zdj9zdj10zdj11
zdj12

8) montaż górnych ceowników do słupka:

 
Z zachowaniem dotychczasowej osi symetrii i prostopadle do zamocowanych poprzednio elementów, przykręcamy do słupka za pomocą wkrętów montażowych ceownik oznaczony jako B2. Zalecana odległość pomiędzy wkrętami wynosi około 20 cm.
Powyższą czynność powtarzamy także drugiego słupka.Rys. 40

 

 9) montaż kratki:
W przygotowane poprzednio z użyciem ceowników prowadnice wkładamy kratkę jak na rysunku 41.
Następnie na górną krawędź kratki nakładamy ceownik B1. Rys. 42
 
zdj11zdj13
zdj140

 

10) montaż górnych łączników oraz górnej poprzeczki wzmacniającej:

Po zainstalowaniu kratki i ceownika , za pomocą wkrętów montażowych montujemy górny łącznik sekcji ( D 2 ) ze słupkiem bezpośrednio nad ceownikiem ( B 1 ) montowanym w podpunkcie 9. – Rys. 43.
Kolejnym krokiem jest montaż górnej poprzeczki wzmacniającej ( C ) do słupków za pomocą przygotowanych poprzednio łączników. Rys 43

Uwaga: W celu wzmocnienia konstrukcji można zastosować klej do połączenia ceownika B1 ( montowanego w podpunkcie 9 ) z listwą wzmacniającą C

 

zdj15

11) montaż górnej poprzeczki mocującej oraz czapeczek ozdobnych:

W przypadku użycia słupków produkowanych przez Royal Europa, za pomocą kleju mocujemy czapeczki ozdobne – Rys. 44

IX. Konserwacja

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką.

14 września, 2015
Czytaj dalej

Chcesz pobrać tę instrukcję? Wystarczy że klikniesz-> TUTAJ

Instrukcja montażu wiaty

1. Wyznaczenie otworów pod słupki wiaty i wkopanie ich na głębokość 60 cm.

Rozstaw słupków przednich AB – 2927 mm, AD – 3327 mm, BD – 4422 mm jako przekątna . Rozstaw należy ustalić po zewnętrznej stronie słupków.

I. Wytyczanie.

oznaczyć należy punkty krańcowe AB=2921mm, AD=3321mm w których zainstalowane zostaną słupki S-1

W tak przygotowanych otworach należy umieścić zmontowane elementy wiaty wg poniższych zaleceń.

2. Montujemy belkę B1 do słupka S1 wraz z mieczem M-2 dla obu stron wiaty.

3. Zmontowane elementy przedni i tylny ustawiamy w wykopanych otworach i łączymy je za pomocą Płatew P-1.

4. Następnie przystępujemy do montażu Mieczy M-1 wsuwając je przez górne otwory w Płatwi P-1.

5. Po zamontowaniu Mieczy M-1 umieszczamy trzpienie T-2 w słupach , jednocześnie łącząc Belkę B-1 z Płatwią P-1, a w pozostałych otworach. Płatwi umieszczamy pozostałe trzpienie T-1. Po zamontowaniu wszystkich trzpieni T-1 i T-2 klinujemy od czoła Płatwi P-1 trzpienie elementem EB-1 z czterech stron.

6. Po tak przygotowanej konstrukcji przystępujemy do montażu Płatwi P-2 za pomocą elementu W-1 , a następnie montujemy elementy Krokwi K-1 rozpoczynając od nałożenia na Trzpienie T-2 i T-1. Tak zamontowane Krokwie K-1 zabezpieczamy z boku  wkrętem do Trzpienia T-1 i T-2.

7. Po zamontowaniu wszystkich Krokwi K-1 przystępujemy do montażu dachu za pomocą Paneli Dachowych D-1. Montażrozpoczynamy od Płatwi P-2 piórem Panela Dachowego D-1 do góry. Panele Dachowe D-1 przykręcamy za pomocą wkrętów , a wkręty zabezpieczamy czpeczkami pvc. Na Krokwiach K-1 posadowionych na Słupach S-1 przykręcamy każdy panel ,a w pozostałych Krokwiach co drugi panel naprzemiennie.

8. Po zamontownaiu Paneli Dachowych D1 montujemy listwy boczne maskujące C-1 i C-2 oraz zaślepki Płatwi P-1 i P-2.

9. Na zakończenie montażu przykręcamy od wewnątrz dwoma wkrętami do belki B-1 Wieszak W-1 i montujemy elementy ozdobne L-1 i L-2 w przedniej części wiaty między Belką B-1 a Krokwią K-1.

Tak zmontowaną wiatę pionujemy i poziomujemy a następnie zalewamy słupy masą betonową.

                      zdj3zdj1

 

                                                     zdj6

 

                 zdj5 zdj4

14 września, 2015
Czytaj dalej

Instrukcja montażu ogrodzeń i ekranów akustycznych do zabetonowania

 

1. Stopa fundamentowa

Po wykopaniu dołka na głębokość 80cm należy wykonać  podsypkę z piasku 5-10cm. Wykonanie stóp fundamentowych jest konieczne przy montażu sekcji płotów akustycznych. Stopy fundamentowe należy wykonać z betonu B20 w gruncie o wymiarach 40 cm x 60 cm x 70 cm (patrz rys.2.). Podane wymiary stopy są minimalnymi przy założeniu, że pod stopą jest grunt stabilny. W przeciwnym przypadku konieczne może być zwiększenie jej wymiarów. Następnie należy zamontować zbrojenie z prętów 012 ( stal Ali) połączonych strzemionami z prętem 06 (stal A0) co 20cm. Na tak przygotowane posadowienie nakładamy słupek, wsuwamy poprzeczkę dolną (zaślepioną kawałkiem tektury) i zalewamy betonem ( zaleca zalenie się zalanie słupka betonem do wysokości minimum 2 cm powyżej zbrojenia słupka i 2 cm poniżej otworu montażowego poprzeczki). Całość stabilizujemy ( poziomowanie, pionowanie itd.). Dalsze prace związane z montażem sekcji należy wykonywać po około 14 dniach od dnia zalania słupków ( w tym czasie nie należy obciążać słupków dodatkowymi siłami).

montaz-akustyczneRys. 1 Przekrój słupka PCV ze zbrojeniem

montaz-akustyczne-1Rys 2. Betonowanie zazbrojonych słupków

2. Montaż poprzeczek bocznych do słupków.

Do montażu poprzeczek należy użyć kołków rozporowych 8 x 60 (uniwersalne). Sposób postępowania:

 • przyłożyć poprzeczkę boczną do słupka i dosunąć do poprzeczki dolnej następnie wypośrodkować ze słupkiem oraz ustawić pionowo (Rys.3)
 • przewiercić wstępnie wiertłem 06 przez poprzeczkę boczną trzy otwory w odstępie co 50 cm jednocześnie znacząc miejsce wiercenia na słupku
 • w zaznaczonych miejscach wywiercić otwory wiertłem 08 do betonu na głębokość około 6,5 cm
 • w wywiercone otwory wsunąć kołki następnie przyłożyć poprzeczkę boczną i przekręcić

montaz-akustyczne-3Rys. 3 Przykręcanie poprzeczek bocznych

3. Wsuwanie wypełnienia akustycznego

Po przykręceniu poprzeczek bocznych należy wsunąć wypełnienie akustyczne (Rys.4)

montaz-akustyczne-4Rys. 4 Wsuwanie wypełnienia akustycznego

4. Zamykanie sekcji profilem bocznym

Całość należy zamknąć poprzeczką boczną wsuwając ją do przygotowanych otworów w słupkach. (Rys.5)

montaz-akustyczne-5Rys. 5 Zamykanie wypełnia akustycznego poprzeczką boczną w wariancie bez kratki

11 września, 2015
Czytaj dalej

Chcesz mieć poniższą instrukcję na komputerze? Nic prostszego! Wystarczy, że klikniesz -> TUTAJ

Instrukcja instalacji ogrodzeń dla koni

 

narzedziaDo montażu ogrodzenia potrzebne są następujące narzędzia:

– szpadel,

– piłka ręczna ( brzeszczot ),

– poziomica z pionem,

– poziomica zawieszana na sznurku,

– młotek gumowy

– sznurek

– miara

 

I. Przygotowanie terenu.

montaz1

– usunąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia ( Rys. 2 )

– w miarę potrzeby wykonać podmurówkę

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

 

II. Wytyczanie.

montaz2

– oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np. betonu) – Rys. 3;

montaz3– jeżeli ogrodzenie musi być załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długości 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą być oddalone od siebie o 100cm)

montaz4– wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnością modułu ogrodzenia (Jeżeli nie jest to możliwe to sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

– sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia. ( Rys. 4)

– wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia.(Rys.5)

 

III. Montaż słupków wkopywanych w grunt z użyciem betonu.

Wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależności od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) Rys. 6 i 7 ). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm ( Rys. 8 ).

montaz5montaz6 montaz7

 

IV. Stabilizacja słupków.

montaz8– ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań

– po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej grubości), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii,( Rys 9)

– ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka) – Rys 10, a następnie wypełnić wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo mieszenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka. ( Rys.11,12 )

montaz9 montaz10montaz11

 

V. Montaż sekcji ogrodzenia.

montaz13montaz12– mocowanie sekcji ogrodzenia należy rozpocząć od słupka narożnego.

– w wyfrezowany górny otwór należy włożyć poprzeczkę zgodnie z kierunkiem oznaczonym na Rys.13 jako A, a następnie jako B , aż do usłyszenia charakterystycznego odgłosu zatrzaśnięcia się zatrzasków. Rys.14

– postępować jak powyżej także w przypadku poprzeczki dolnej.

– następnie drugi koniec poprzeczki wkładamy do odpowiadającego mu otworu w następnym słupku, zgodnie z Rys. 15.

Przesuwając początkowo element w kierunku oznaczonym jako B, a następnie w kierunku oznaczonym jako A, aż do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia się umocowanych na sekcji zatrzasków. montaz15Podobnie postępować w przypadku dolnego elementu sekcji. Rys. 15

montaz14

VI. Wykończenie.

montaz16– ostatnią czynnością jest zamocowanie czapek słupków; po nałożeniu kleju (na obwodzie wewnątrz czapeczki) należy ją nasunąć do ustalonego poziomu – w przypadku niewielkich

nierówności górnych krawędzi słupków poziom słupków ogrodzenia można wyrównać głębokością nasunięcia czapeczek Rys.17

montaz17– po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów usunąć delikatną wilgotną szmatką przy użyciu detergentów; w przypadku mocniejszych zabrudzeń (np. oleje smary lub farba ) należy przetrzeć powierzchnię rozpuszczalnikiem Rys. 18

 

VII. Konserwacja.

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką z detergentem.

 

 

10 września, 2015
Czytaj dalej

Chces z pobrać tę instrukcję? Kliknij -> TUTAJ

 

Brama i furtka to niezbędne elementy każdego ogrodzenia. Poniżej przedstawiamy istotne wskazówki dotyczące prawidłowego montażu tych elementów ogrodzenia z systemu Exclusive.

Montaż należy rozpocząć od osadzenia słupków w gruncie. Istnieją trzy sposoby montażu słupków.

Zabetonowanie słupków w gruncie

Pierwszy z nich polega na zabetonowaniu słupków w gruncie. Taki montaż wykonuje się w następujący sposób:

Należy wykopać dołek o głębokości 800 mm, następnie wykonać podsypkę z piasku 5-10 cm. Wykonanie stóp fundamentowych jest konieczne przy montażu słupków we wszystkich sekcjach, bramach i furtkach. Stopy fundamentowe należy wykonać z betonu B15 (o wilgotnej konsystencji) w gruncie o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,4 m, natomiast przy montażu sekcji parkanowej i parkanowo-ażurowej powinna mieć następujące parametry: 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Podane wymiary stopy są minimalnymi przy założeniu, że pod stopą jest grunt stabilny. W przeciwnym przypadku konieczne może być zwiększenie jej wymiarów. Następnie należy zamontować (w bramach i furtkach) od dwóch do czterech prętów #10 żebrowane (stal AII) połączone strzemionami Ø 6 co 20 cm (stal A0). Na tak przygotowane posadowienie nakładamy słupek, po czym zalewamy go betonem i poziomujemy.

a. Montaż słupków do sekcji tradycyjnych, farmerskich:

– zaleca się zalanie słupka betonem do poziomu gruntu na wysokość 2cm powyżej zbrojenia słupka, a pozostałą część słupka można wypełnić piaskiem

b. Montaż słupków do bramy i furtki:

– zaleca się zalanie słupka betonem do wysokości 2 cm powyżej zbrojenia słupka (około 10 cm powyżej górnego zawiasu).

c. Montaż słupków do sekcji parkanowych i parkanowo-ażurowych:

– zaleca się zalanie słupka betonem do wysokości 2 cm powyżej zbrojenia słupka (około 5 cm powyżej górnej poprzeczki).

2. Montaż bram lub furtek do słupków należy dokonać najwcześniej po 14 dniach od zabetonowania słupka. Zamocowanie haka do słupka należy wykonać za pomocą kołka rozporowego TDX 8/100. Należy dodatkowo pamiętać, że beton B15 swoją maksymalną wytrzymałość osiąga po 28 dniach, w związku z czym przez ten okres nie wolno obciążać danej bramy lub furtki dodatkowymi siłami.

Na okucia do furtki potrzeba 8cm.

A. Zaczep oporowy ”2” ocynkowany i pomalowany na biało.

B. Klamka z długim szyldem „Metro” na wkładkę.

C. Uchwyt czopowy do zawiasów pasowych 400mm ocynkowany + malowany proszkowo na biało (mat lub półmat) Ral 9016.

D. Zawias pasowy 400 mm ocynkowany +malowany proszkowo na biało (mat lub półmat) Ral 9016

Na okucia do bramy potrzeba 16cm.

A. Zasuwa pionowa (kątowniki ocynkowane i pomalowane na biało, pręt ocynkowany na biało).

B. Rura nabiegowa.

C. Uchwyt czopowy do zawiasów pasowych 600mm ocynkowany + malowany proszkowo na biało (mat lub półmat) Ral 9016.

D. Zawias pasowy ocynkowany +malowany proszkowo na biało (mat lub półmat) Ral 9016.

E. Zasuwa z trzpieniem okrągłym.

Montaż słupków przy użyciu tulei ziemnej (119×119)

Montażu słupków można dokonać również przy pomocy tulei ziemnych (trzpieni).

Po zamontowaniu i wypoziomowaniu tulei ziemnej w gruncie należy przystąpić do montażu słupków. Po nasunięciu słupka na tuleje należy dodatkowo skręcić je sześcioma wkrętami samo-wiercącymi 3,9×19 mm. Montaż tulei stosujemy jedynie przy montażu sekcji (przęseł).

trzpien

Montaż słupka na stałym podłożu

1. Wspornik pod montażu z użyciem betonu

Przy montażu przęseł, bram i furtek do przykręcenia wspornika (119×119 do słupka 127×127 i 93×93 do słupka 100×100) do stałego podłoża należy użyć kołka rozporowego SMN 10/120 mm. Po nałożeniu słupka na wcześniej zamontowany wspornik należy dodatkowo skręcić je ośmioma wkrętami samo-wiercącymi 3,9×19 mm. Ostatnią czynnością jest zalanie słupka betonem:

– na wysokość wspornika (sekcje)

– na wysokość 5 cm powyżej górnego zawiasu (bramy i furtki)

kotwa

07 września, 2015
Czytaj dalej

Całą instrukcję montażu ogrodzeń Exclusive do pobrania znajdziesz -> TUTAJ

Ogrodzenia w systemie Exclusive są to moduły gotowe. Ich montaż jest łatwy i szybki.
Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcje montażu tego systemu.

I. Każdy karton zawiera:
– 1 poprzeczkę  (A)
– 1 poprzeczkę (A1)*
– 1 poprzeczkę  (B)
– 19 szt. szczebli zakańczanych „czapeczką”

monaz-przesla

II. Ustawić poprzeczkę obustronnie perforowaną (A) nad poprzeczką perforowaną jednostronnie (B) zgodnie z rysunkiem 2.
W przypadku ogrodzenia typu pergolowego, nad poprzeczką A ustawić poprzeczkę A1 (Rys 2a).

rys2rys2a

rys4III. Przełożyć pierwszy szczebel poprzez poprzeczkę, a następnie poprzez poprzeczkę, aż do momentu zatrzaśnięcia się zatrzasku szczebla w poprzeczce, zgodnie z rysunkiem 4.

rys3

IV. Postępować zgodnie z instrukcją z punktu III, aż do uzyskania efektu jak na rysunku 5a, 5b lub 5c.

rys5azdj5b rys5c

V. Następnie górną poprzeczkę wciągnąć do góry na określoną wysokość. W przypadku ogrodzenia typu pergolowego należy wciągnąć do góry  poprzeczkę.

rys6arys6b  rys6c

Ogrodzenia Poznań oraz montaż ogrodzeń

07 września, 2015
Czytaj dalej

Profile Everwood obrabia się tak jak drewno: heblowanie, piłowanie, wiercenie, wygładzanie powierzchni, klejenie (klej na bazie toluen).

Do obróbki profili Everwood używa się tych samych narzędzi co do drewna.

Do montażu profili można użyć wkrętów lub gwoździ.

Przed montażem należy wywiercić otwór montażowy. Bezpośrednie wbijanie gwoździ bez wcześniej wywierconego otworu wprowadzającego jest nie wskazane.

 

Zalecane profile na sztachety w mm:

na płot do wysokości 80cm- 70×15, 70×20, 100×20

na płot do wysokości 160cm- 70×20, 100×40

Zalecany profil poprzeczki w mm:

dla ogrodzenia ozdobnego

długość przęsła do 1m- 75×40

długość przęsła 1,8m- 75×40

dla ogrodzenia ochronnego- dowolny profil metalowy

montaz_everwood

Przy montażu słupka w betonie lub murze należy stosować piankę poliuretanową celem kompensacji rozszerzalności materiałów!

Mocowanie przęsła do słupka

Przy różnicy temperatur od -20 stopni C do 40 stopni C rozszerzalność cieplna profili Everwood wynosi ok 4mm/1mb. Dlatego należy przestrzegać zasad montażu.

Otwory w poprzeczkach lub kątownikach muszą być owalne celem kompensacji rozszerzalności liniowej profilu.

07 września, 2015
Czytaj dalej

Instrukcję możesz pobrać na swój komputer. Wystarczy, że klikniesz -> TUTAJ

Montaż płotów typu Exclusive jest na tyle prosty, że można go wykonać samodzielnie bez pomocy fachowców. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wskazówki na temat instalacji tego typu ogrodzeń.

Do prawidłowej instalacji ogrodzenia potrzebne będą następujące narzędzia:

– szpadel

narzedzia
– piłka ręczna ( brzeszczot )

– wkrętarka

– wkrętak

– poziomnica z pionem

– poziomiczka zawieszana na sznurku

– młotek gumowy

– sznurek

– miara 5 m

I. Przygotowanie terenu:

przygotowanie-terenu– usuąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia

– w miarę potrzeby wykonać podmurówkę

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

 

II. Wytyczanie:

– Oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np.betonu)

– Jeżeli ogrodzenie musi by załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długoci 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą by oddalone od siebie o 100cm)

– Wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnocią modułu ogrodzenia (jeśli to nie jest możliwe sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

– Sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia.

– Wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia.

montaz2montaz3wytyczanie-terenu3
 

III. Montaż słupków wkopywanych w grunt z użyciem betonu:

– Wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależnoci od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm.

montaz5             montaz6              montaz7

IV. Stabilizacja słupków:

– ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań

– po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej gruboci), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii,

– Ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka), a następnie wypełni wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo umieszczenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka.

montaz8montaz9montaz10montaz11

 

 

 

 

V. Montaż słupków z użyciem tulei ziemnej (trzpienia):

– Postępować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym uprzednio do montażu miejscu należy ręcznie wbić w grunt tulej ziemną (trzpień).
– Tak przygotowaną tulej, pozycjonujemy z użyciem poziomnicy.

montaz-trzpienia1     montaz-trzpienia2 

– Następnie, wbijamy tulej w grunt z użyciem młotka. (do pomocy można wykorzystać drugą osobę, która zapobiegnie ewentualnemu przekrzywieniu tulei. )
– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w tulei ziemnej

montaz-trzpienia3    montaz-trzpienia4

montaz-trzpienia5
montaz-trzpienia6
– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystającą ponad grunt część tulei zgodnie z rozstawem otworów i za pomoc blacho wkrętów przymocować słupek do tulei.

 

Rys.18  przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i tulei ziemnej.

 

 

VI. Montaż słupków z użyciem kotwy mocującej:

– Postpować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym do montażu miejscu, należy przyłożyć kotwę i odznaczy na podłożu miejsca wiercenia otworów.
– W oznaczonych poprzednio miejscach wywiercić za pomocż wiertarki udarowej otwory pod kołki rozporowe.
– W przygotowanych otworach umiecić kołki rozporowe.
– Przyłożyć kotwę i za pomocą śrub przykręcić kotwę do podłoża.

montaz-kotwy1      montaz-kotwy2        montaz-kotwy3

– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w kotwie
mocującej
– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystająca ponad grunt część kotwy zgodnie z rozstawem otworów i za pomoc blacho wkrętów przymocować słupek do kotwy

 

montaz-kotwy4         montaz-kotwy5        montaz-kotwy6

VII. Rozmierzanie wysokości słupków w przypadku spadków terenu:

UWAGA: W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o zwrócenie się z pytaniami do sprzedawcy, który doradzi Państwu najlepsze rozwiązanie powstałego problemu.

1) spadek jednostajny

– przy małej różnicy poziomów (do 15 cm) można wykonać ogrodzenie w poziomie lub ustalić tylko jeden uskok w połowie długości (wielkość uskoku jest równa połowie różnicy poziomów – A )


spadek-terenu1    spadek-terenu2
– przy różnicy poziomów powyżej 15 cm uskoki należy rozmieścić równomiernie na każdym słupku; jeżeli uskoki te są mniejsze od 4 cm zaleca się wykonać uskok co kilka słupków (tak aby jego wielkość mieściła się w granicach 3 do 15 cm)

 


spadek-terenu3     spadek-terenu4
2) spadek niejednostajny:

– przed przystąpieniem do wykonania ogrodzenia należy, w miarę możliwości, zniwelować większe nierówności terenu, tak aby spadki były łagodne

– uskoki górnego poziomu słupków należy rozmieścić tak, aby segment ogrodzenia zamocowany na wyższym słupku blisko gruntu nie wystawał poza górną krawędź słupka niższego (w przypadku dużych uskoków należy zamówić słupki o większej długości)

spadek-terenu5

3) lokalne nierówności terenu

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia zaleca się zniwelowanie lokalnych nierównoci terenu

VIII. Montaż sekcji ogrodzenia:

montaz-sekcjimontaz-sekcji1Mocowanie uchwytów sekcji ogrodzenia

– mocowanie uchwytów sekcji ogrodzenia należy rozpocząć od słupka położonego wyżej (w przypadku terenu ze spadkiem)

– dolny uchwyt ( B ) należy zamocować na wysokości zapewniającej minimalny prześwit między sekcją ogrodzenia, a podłożem

– uchwyt należy przykręcić blacho wkrętami do słupka po uprzednim rozmierzeniu jego położenia

– czynność powtórzyć z łącznikiem górnym ( C ), w odległości ( A ) zgodnej z wymiarami przyjętymi uprzednio w trakcie montażu sekcji.

– umiecić sekcję ogrodzenia w uchwytach na jednym słupku, ustawić sekcję w poziomie, zaznaczyć położenie uchwytów drugiego słupka; sprawdzić, czy sekcja nie wystaje ponad krawędź słupka

– odstawić na bok sekcje i zamocować łączniki do drugiego słupka

– umieścić sekcję w uchwytach, skontrolować poziom sekcji i przymocować wkrętami

montaz-sekcji2montaz-sekcji3Mocowanie sekcji pod kątem ostrym do ścianki słupka jeżeli odchylenie sekcji nie przekracza 5o od kąta prostego lub linii ogrodzenia można ją zamocować przy użyciu łącznika systemowego jeżeli
odchylenie sekcji jest większe niż 5o mocowanie sekcji do słupków należy wykonać za pośrednictwem kątowników metalowych; w takiej sytuacji odległość między słupkami należy zmniejszyć, a poprzeczki sekcji należy dociąć pododpowiednim kątem

 

 

IX. Wykończenie:

montaz16montaz17– ostatnią czynnością jest zamocowanie czapek słupków; po nałożeniu kleju (na obwodzie wewnątrz czapeczki) należy ją nasunąć do ustalonego poziomu – w przypadku niewielkich nierówności górnych krawędzi słupków poziom słupków ogrodzenia można wyrównać głębokością nasunięcia czapeczek

– po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów usunąć delikatną wilgotną szmatką przy użyciu detergentów; w przypadku mocniejszych zabrudzeń (np. oleje smary lub farba ) należy przetrzeć powierzchnię rozpuszczalnikiem

 

 

X.Konserwacja

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką z detergentem

07 września, 2015
Czytaj dalej

Instrukcja montażu Tralek greckich

 1. Rozmieszczamy i przykręcamy na czterech kołkach Ø10 do podłoża balkonu/tarasu piony. (Ważne, aby ustawić piony dokładnie wg poziomicy)
 2. Na piony nakładamy jeden uchwyt (mniejszy). Opuszczamy go do samego dołu i dokręcamy
 3. Nakładamy słupek wkrętami do góry
 4. Do słupka wkładamy drugi uchwyt na pion (większy)
 5. Pomiędzy słupkami układamy „na sucho” tralki i ustawiamy je w jednej linii w jednakowych odstępach.
 6. Ołówkiem odrysowujemy miejsce gdzie stoi tralka.
 7. Tralkę odwracamy i na blachę nierdzewną która jest przykręcona od spodu tralki nakładamy 4-5 kupek kleju FIX ALL high tack.
 8. Odwracamy tralkę i ustawiamy w wcześniej odrysowanym miejscu. Po przyklejeniu tralki nie można jej już odrywać. W razie konieczności należy wyczyścić klej i powtórzyć czynność.
 9. Po przyklejeniu wszystkich tralek zaleca się poczekanie jak klej wyschnie.
 10. Docinamy dolny element poręczy
 11. Dolne elementy poręczy docinamy ok. 3cm dłużej niż ma przęsło, aby na bokach przykręcić do słupka/ściany. Końce zaginamy do góry.
 12. Końce dolnej części poręczy przykręcamy po przez słupek do górnego uchwytu na pion wkrętami Ø5 i do każdej tralki dwoma wkrętami Ø4,5
 13. Docinamy górny element górnej poręczy i nakładamy na przęsło. (dokładnie dopasować)
 14. Nitujemy przy końcach poręczy górny element z dolnym nitem Ø4
 15. Nakładamy daszki. Daszek musi przeskoczyć przez wkręty z półokrągłymi łebkami.
07 września, 2015
Czytaj dalej